Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van SignPartner zorgen ervoor dat je weet wat jouw rechten en plichten zijn.

Ten aanzien van de dienstverlening van SignPartner gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van SignPartner aanvaarden de SignPartners aan deze voorwaarden gebonden te zijn.


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud

 1. Abonnement: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
 2. Aanvraag: een aanvraag op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
 3. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
 4. Dienst: de dienstverlening die door SignPartner wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en SignPartners in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van beletterings-/montagewerkzaamheden.
 5. Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en SignPartners.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) met gebruikmaking van de Website
 7. SignPartners: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. Elke SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) wordt gezien als zakelijke abonnee en derhalve zijn, voor zover in deze Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen SignPartner en SignPartners met betrekking tot de Dienst.
 9. Reacties: Met Reacties kunnen SignPartners reageren op Aanvragen op de website. Per Reactie kunnen SignPartners onbeperkt berichten sturen en bieden op de betreffende Aanvraag zolang deze actief is.
 10. Website: de website www.signpartner.nl.
 11. SignPartner: een handelsnaam van de besloten vennootschap Business Match BV, gevestigd te (6881 JM) Velp aan Jeruzalem 14, KvK nummer: 50789244.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen SignPartner en de Gebruiker.
 2. Op de Diensten die door SignPartner aan SignPartners worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden SignPartner voor SignPartner” van toepassing.
 3. SignPartner is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen SignPartner en de Gebruiker zijn overeengekomen.
 5. SignPartner wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
 6. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en SignPartner, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 7. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. SignPartner zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Dienstverlening

 1. SignPartner biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en SignPartners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van klus werkzaamheden. SignPartner heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. SignPartner is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 2. SignPartner heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Aanvragen, opdrachten, referenties en richtprijzen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. SignPartner draagt voor de inhoud van Aanvragen, opdrachten, referenties en richtprijzen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt SignPartner verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en SignPartners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
 3. SignPartner biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert SignPartner niet:
  • dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
  • dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
  • dat derden niet de Website en/of de systemen van SignPartner onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4. Onderhoud

 1. SignPartner is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens SignPartner ontstaat.

Artikel 5. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 1. De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Aanvragen, opdrachten, referenties en richtprijzen geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruikers is er mee bekend dat de positionering van Aanvragen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van SignPartner niet zal schaden.
 4. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
  • materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
  • materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
  • materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van SignPartner of derden worden geschonden;
  • materiaal dat naar de mening van SignPartner in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  • materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
  • een Aanvraag of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
  • materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
  • het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker.
 5. SignPartner behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. SignPartner behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Aaanvragen, opdrachten, referenties, richtprijzen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
 6. Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) heeft bevestigd. SignPartner is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) geen partij. SignPartner kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van SignPartners om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart SignPartner jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
 7. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
 8. Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van SignPartner om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
 9. Het is niet toegestaan op een opdracht te plaatsen ten behoeve van werving voor vast dienstverband, promotie activiteiten, onderzoek en/of programma's.

Artikel 6. Privacy

 1. SignPartner verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van SignPartner van toepassing.

Artikel 7. Abonnement

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van SignPartner dient een Abonnement te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
 2. Een Abonnement wordt pas aangemaakt wanneer SignPartner de aanvraag tot het plaatsen van een Abonnement schriftelijk heeft aanvaard. SignPartner is gerechtigd (het aanmaken van) een Abonnement en/of (het plaatsen van) een Aanvraag, opdracht, referentie, richtprijs of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
 3. Een Abonnement is strikt persoonlijk en de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Abonnement en vrijwaart SignPartner voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van zijn Abonnement.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan SignPartner en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Aanvragen, opdrachten, referenties, richtprijzen of anderszins.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van SignPartner, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SignPartner, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 3. De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Aanvragen, opdrachten, referenties en richtprijzen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart SignPartner volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 9.

 1. SignPartner behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Abonnement te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:
  • de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  • de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
  • de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht

 1. SignPartner is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan SignPartner gebruikt maakt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid SignPartner

 1. SignPartner is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van SignPartner. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van SignPartner te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van SignPartner wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 2. De totale aansprakelijkheid van SignPartner kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,00
 3. Iedere aansprakelijkheid van SignPartner voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is SignPartner niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 12. Verwijzingen

 1. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. SignPartner heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 13. Beveiliging

 1. SignPartner spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. SignPartner legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 14. Melding van Inbreuk

 1. Aanvragen, opdrachten, referenties en richtprijzen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
 2. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan SignPartner melden. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal SignPartner de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door SignPartner gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door SignPartner worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker SignPartner voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die SignPartner lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 15. Duur en beëindiging

 1. Elke overeenkomst tussen SignPartner en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.
 2. Indien de Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft SignPartner het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 16. Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Velp, 2022
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland.

Download als PDF

Ten aanzien van de dienstverlening van SignPartner gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van SignPartner aanvaarden de SignPartners aan deze voorwaarden gebonden te zijn.


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 1. Abonnement: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
 2. Aanvraag: een aanvraag op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
 3. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
 4. Dienst: de dienstverlening die door SignPartner wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en SignPartners in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van beletterings-/montagewerkzaamheden.
 5. Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en SignPartners.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) met gebruikmaking van de Website.
 7. SignPartners: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. Elke SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) wordt gezien als zakelijke abonnee en derhalve zijn, voor zover in deze Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen SignPartner en SignPartners met betrekking tot de Dienst.
 9. Reacties: Met Reacties kunnen SignPartners reageren op Aanvragen op de website. Per Reactie kunnen SignPartners onbeperkt berichten sturen en bieden op de betreffende Aanvraag zolang deze actief is.
 10. Website: de website www.signpartner.nl.
 11. SignPartner: een handelsnaam van de besloten vennootschap Business Match BV, gevestigd te (6881 JM) Velp aan Jeruzalem 14, KvK nummer: 50789244.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen SignPartner en de SignPartners.
 2. SignPartner is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of er e-mail tussen SignPartner en de SignPartners zijn overeengekomen.
 4. SignPartner wijst uitdrukkelijk eventuele Algemene Voorwaarden van de SignPartners van de hand.
 5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de SignPartners en SignPartner, worden de SignPartners geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. SignPartner zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Overeenkomsten kunnen mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. SignPartner beslist in – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.
 2. Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 7:46d en 7:46i van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 4. Dienstverlening

 1. SignPartner biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en SignPartners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. SignPartner heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. SignPartner is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 2. SignPartner heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Aanvraag, opdrachten, referenties en biedingen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. SignPartner draagt voor de inhoud van Aanvraag, opdrachten, referenties en biedingen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt SignPartner verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en SignPartners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
 3. SignPartner biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet- inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert SignPartner niet:
  • dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
  • dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
  • dat derden niet de Website en/of de systemen van SignPartner onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5. Onderhoud

 1. SignPartner is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens SignPartner ontstaat.

Artikel 6. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 1. Een SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert een SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten, dat hij zich ter zake van het reageren op een Aanvraag, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn Abonnement.
 2. SignPartners zullen slechts berichten plaatsen op en versturen via de Website met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van belettering- en/of montagewerkzaamheden voor een Opdrachtgever. SignPartners zullen geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Opdrachtgevers.
 3. Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot de offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft een SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Een SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) is er mee bekend dat de positionering van zijn offerte, aanbiedingen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 4. Een SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van SignPartner niet zal schaden.
 5. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst: materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden; materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
  • materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van SignPartner of derden worden geschonden;
  • materiaal dat naar de mening van SignPartner in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  • materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
  • een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
  • materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
  • materiaal dat in strijd is met lid 2 van dit artikel 6.
 6. SignPartner behoudt zich het recht voor de door de SignPartners opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. SignPartner behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Aanvraag, opdrachten, referenties, biedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) op schadevergoeding.
 7. Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de SignPartners komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) heeft bevestigd. SignPartner is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Signpartner (één van de afzonderlijke SignPartners) geen partij. SignPartner kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van SignPartners om die werkzaamheden uit te voeren. SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) vrijwaart SignPartner jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
 8. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door SignPartners worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
 9. Indien een SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) in strijd handelt met het in artikel 6.8 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van SignPartner om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen een SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7. Privacy

 1. SignPartner verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van SignPartner van toepassing.

Artikel 8. Abonnement

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van SignPartner dient een Abonnement te worden afgesloten op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
 2. Een Abonnement wordt pas actief wanneer SignPartner de aanvraag om SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) te worden schriftelijk heeft bevestigd en daarbij aanvaard. SignPartner is gerechtigd (het afsluiten van) een Abonnement en/of (het plaatsen van) een Aanvraag, opdracht, referentie, bieding of andere informatie door de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
 3. Een Abonnement is strikt persoonlijk en de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Abonnement en vrijwaart SignPartner voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van zijn Abonnement

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan SignPartner en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van Aanvragen, opdrachten, referenties, biedingen of anderszins.
 2. Het is de SignPartners niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van SignPartner, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het SignPartners niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SignPartner een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet- substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 3. De SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Aanvragen, opdrachten, referenties en biedingen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) vrijwaart SignPartner volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10. Uitsluiting

 1. SignPartner behoudt zich het recht voor om SignPartners uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Abonnement te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:
  • de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  • de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
  • de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;
  • de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) via de Dienst commerciële of andere berichten als een consument plaatst of verstuurt met naar redelijkerwijs kan worden aangenomen een ander doel dan het verkrijgen van reacties van andere SignPartners voor het uitvoeren van beletterings- en/of montagewerkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 6.2 van deze Voorwaarden.
  • de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
  • de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) medewerkers van SignPartner of Opdrachtgevers onheus bejegend d.m.v. smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 11. Overmacht

 1. SignPartner is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan SignPartner gebruikt maakt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid SignPartner

 1. SignPartner is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van SignPartner. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van SignPartner te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van SignPartner wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 2. De totale aansprakelijkheid van SignPartner kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,-
 3. Iedere aansprakelijkheid van SignPartner voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is SignPartner niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 13. Verwijzingen

 1. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. SignPartner heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde (privacy)beleid.

Artikel 14. Beveiliging

 1. SignPartner spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. SignPartner legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15. Melding van Inbreuk

 1. Aanvragen, opdrachten, referenties en biedingen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
 2. Indien een SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan SignPartner melden. Aan de hand van de door deze SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) op te geven gegevens zal SignPartner de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door SignPartner gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door SignPartner worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) SignPartner voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die SignPartner lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16. Duur en beëindiging

 1. Elke Overeenkomst tussen SignPartner en de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de startdatum van de overeenkomst. Na afloop van de initiële periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van een jaar, tenzij SignPartner ten minste een maand van tevoren aangeeft dat zij de Overeenkomst niet zal verlengen en/of SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) de Overeenkomst opzegt in overeenstemming met lid 2 van dit artikel 16. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen en reacties voor de duur van de initiële periode voortgezet. Reacties die onderdeel zijn van het abonnement zijn geldig gedurende de looptijd van het abonnement. Apart aangekochte reacties zijn na aankoop 1 jaar geldig. Alle aangekochte reacties komen bij het eindigen van de Overeenkomst te vervallen. SignPartner is daarvoor geen vergoeding verschuldigd.
 2. De Overeenkomst kan door een SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) per email (s.v.p. sturen naar support@signpartner.nl) worden opgezegd telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 3. Indien de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft SignPartner het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan SignPartner.

Artikel 17. Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen SignPartner en SignPartners is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Artikel 18. Tarieven en betalingen

 1. Alle door SignPartner vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, is SignPartner te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
 3. Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
 4. Indien de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met SignPartner volgens de daarvoor beschreven wijze op artikel 16.2 op te zeggen.
 5. Naast de in lid 2 en 3 genoemde wijzigingen, is SignPartner gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op www.cbs.nl of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste een maand voor de datum van de tariefwijziging. Ter voorkoming van misverstanden: in dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 4 van dit artikel niet.
 6. De aan SignPartner verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Daartoe dient de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) na totstandkoming van de Overeenkomst SignPartner te. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is SignPartner gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.
 8. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door SignPartner, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 9. Indien de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan SignPartner de vordering ter incasso uit handen geven. De SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van EUR 100,- (honderd euro).
 10. Alle betalingen door de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) aan SignPartner worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van SignPartner, ongeacht enige andere aanduiding door de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners).
 11. Enig beroep door de SignPartner (één van de afzonderlijke SignPartners) op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Velp, 2022
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland.

Download als PDF


Spandoeken, Reclameborden, Stickers, Vlaggen, je vindt ze op: